معرفی سرآمدان دیجیتالی کشور در سومین کنفرانس
معرفی سرآمدان دیجیتالی کشور در سومین کنفرانس برگزیدگان نخستین دوره جایزه ملی تحول دیجیتالی، در سومین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی معرفی گردیدند.
 
در محور زبدگی دیجیتالی:

1- بانک شهر برنده تندیس سیمین زبدگی دیجیتالی

2- شرکت نرم افزاری داتیس آرین قشم برنده تندیس سیمین زبدگی دیجیتالی

3- شرکت توسن برنده تندیس برنزین زبدگی دیجیتالی

4- مؤسسه آموزش عالی مهر البرز برنده لوح تقدیر اهتمام به زبدگی دیجیتالی

5- شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت برنده لوح تقدیر اهتمام به زبدگی دیجیتالی

6- شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا برنده لوح تقدیر اهتمام به زبدگی دیجیتالی

7- شرکت ملی صنایع پتروشیمی برنده لوح تقدیر اهتمام به زبدگی دیجیتالی

 در محور نوآوری دیجیتالی:

1- شرکت بازار الکترونیک نگین آزاد برنده تندیس زرین نوآوری دیجیتالی

2- شرکت توسن برنده تندیس سیمین نوآوری دیجیتالی

3- شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا برنده تندیس برنزین نوآوری دیجیتالی

4- باشگاه مشتریان بانک ملت برنده لوح تقدیر اهتمام به نوآوری دیجیتالی

5- شرکت نرم­ افزاری داتیس آرین قشم برنده لوح تقدیر اهتمام به نوآوری دیجیتالی

 
در محور رهبری دیجیتالی:

1- فردوس باقری از شرکت توسن برنده تندیس سیمین رهبری دیجیتالی

2- سید حامد قنادپور از شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا برنده تندیس برنزین رهبری دیجیتالی

3- رحیم عبادی از مؤسسه آموزش عالی مجازی مهر البرز برنده تندیس برنزین رهبری دیجیتالی

4- عیسی رضایی از مؤسسه اعتباری کوثر برنده لوح تقدیر اهتمام به رهبری دیجیتالیجایزه سال تحول دیجیتالی ایران نیز به شرکت توسن تعلق گرفت.