استراتژی های دیجیتال مسیری برای تحول سازمان
استراتژی های دیجیتال مسیری برای تحول سازمان

استراتژی دیجیتال را می توان مجموعه راهبردهایی مشخص به منظور پرورش و بهره برداری از نوآوری ها و فناوری های نوین دیجیتالی با هدف پشتیبانی، ارتقا و تحول کسب و کار در هر صنعت معرفی کرد.
استراتژی دیجیتال با در نظر گرفتن چشم انداز و اهداف سازمان، فرصت ها و چالش حوزه کسب  وکار و شناسایی  نیازمندی های ذینفعان کلیدی از یک سو و نوآوری ها،  فناوری ها و رویکردهای نوین دیجیتال از سمت دیگر، نقشه راهی برای تحول سازمان طراحی می کند.
استراتژی دیجیتال را می توان فرآِیندی در نظر گرفت، که از طریق فناوری ها  و رویکردهای نوین دیجیتالی در هر حوزه ، نقشه راهی برای پشتیبانی و مراحل بالاتر تحول کسب وکار، تصویر می کند. استراتژی دیجیتال شکاف های موجود بین گروه های سازمانی را از طریق فراگیر نمودن روح دیجیتال در سازمان از بین می برد و در نهایت با ایجاد یک اکوسیستم دیجیتال و اتحاد یکپارچه در برنامه دیجیتالی سازمان، کسب وکار آن را  متحول می سازد.
از اصلی ترین عواملی که سازمان های امروز را به اتخاذ استراتژی دیجیتال سوق می دهد می توان به موارد زیر اشاره کرد:
-    اهمیت نوآوری در محصولات و خدمات
-    ضروت ارائه خدمات دیجیتال
-    پیشرفت های سریع محیط دیجیتالی
-    بهینه سازی ریسک
-    افزایش کنترل شرکت
-    مدیریت تجربه مشتریان
سازمان ها با بهره مندی از استراتژی دیجیتال، می توانند فرآیند نوآوری را تسهیل کنند، خدمات فرعی و اصلی خود را بصورت دیجیتالی ارائه نمایند، در مقابل تغییرات سریع محیط دیجیتالی انعطاف پذیر و پویا عمل نمایند و در این محیط با حداقل ریسک مواجه شوند، کنترل شرکت را بهبود دهند و به کمک آن تجربیات و دانش مشتریان را بهتر مدیریت نمایند. سازمان با اتخاذ استراتژی دیجیتال انتظار بهبود عملکرد در حوزه های مختلف خود را دارد. اصلی ترین مواردی که استراتژی دیجیتال سازمان را تحت تاثیر قرار می دهند عبارتند از:
-    تصمیم گیری دیجیتال: تصمیم گیری بر پایه داده های حجیم و تحلیل های پیشرفت
-    بهبود ارتباطات گسترده: ارتباط با مشتریان، همکاران و تامین کنندگان
-    ارتقای اتوماسیون: دیجیتالی نمودن فعالیت های سنتی سازمان و جایگزینی تکنولوژی
-    بهبود نوآوری در سازمان: نوآوری در محصولات، خدمات و مدل های کسب وکار

در شکل زیر پیشران ها و اثرات استراتژی های دیجیتال در سازمان ارائه شده است:


شکل 1:پیشران ها و اثرات استراتژی دیجیتال در سازمان

یک اشتباه مصطلح در فضای کسب وکار، برداشت مشترک از دو مفهوم استراتژی دیجیتال و استراتژی بازاریابی دیجیتال است و در بسیاری از منابع به اشتباه این دو مفهوم بجای یکدیگر استفاده می شوند. این دو اصطلاح دارای مفاهیم کاملا مستقل می باشند. استراتژی بازاریابی دیجیتال، برنامه عملیاتی به منظور تهییج مشتریان در محیط دیجیتال است. درحالی که با مفهومی بسیار جامعتر استراتژی دیجیتال چارچوبی برای خلق و نوآوری مدل های کسب و کار دیجیتال می باشد.
پس از اتخاذ استراتژی دیجیتال در غایت سازمان ها به دنبال ایجاد تحول دیجیتال در سازمان خود هستند. مقصود از تحول دیجیتال، تمرکز بر تکنولوژی، مدل کسب و کار، فرآیندها به منظور ایجاد ارزش جدید برای مشتریان، کارکنان و دیگر ابعاد سازمان از طریق فراگیر نمودن روح دیجیتالی در سازمان، به منظور رقابت در اقتصاد همیشه در حال تغییر می باشد. به عبارت دیگر اثر و نتیجه دیجیتالی شدن در کل سازمان، تحول دیجیتال عنوان می شود، که نه تنها فرآیندهای سازمان را در ابعاد گوناگون بهبود می دهد بلکه ایده های نو و بدیع برای رسیدن به اهداف به وجود می آورد. به منظور تحول دیجیتال سازمان در منابع مختلف موارد متعددی مطرح شده است. به طور کلی نقشه راه تحول دیجیتال سازمان را می توان بصورت زیر در نظر گرفت:

شکل 2:نقشه راه تحول دیجیتال سازمان

تهیه شده توسط فراز نبیی، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران.

منابع:

•    The Race Against Digital Darwinism: Six Stages of Digital Transformation By Brian Solis, Principal Analyst at Altimeter, a Prophet Company.
•    http://www.harrisonjlloyd.com/2015/03/30/the-digital-strategy-guide-i-couldnt-find-with-examples-and-templates/#scope
•    McKinsey,Finding Your Digital Sweet Spot
•    http://www.allchinareview.com/moving-beyond-the-anecdotal-what-will-it-take-to-create-your-digital-2-0-business-model/